Skip to main content

Faculty of Engineering

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ?

1 หลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่เน้นการเรียนการสอนเฉพาะทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์องค์รวมทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์, ระบบและวงจรรวมอนาล็อกและดิจิตอล 2 เน้นการศึกษาภาคปฏิบัติและโปรเจคโดยนักศึกษาจะเริ่มทำโปรเจคทุกเทอมตั้งแต่ปี 2, โปรเจคปี 3 และโปรเจคปริญญานิพนธ์ในปี 4 (สำหรับแผนเชิงปฏิบัติการ) 3 มีแผนการศึกษาสหกิจศึกษาที่ให้นักศึกษาได้ทำโปรเจคร่วมกับบริษัทชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีเป็นเวลา 1 เทอม 4 มีวิชาเลือกเฉพาะทางที่หลากหลายโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ เทคโนโลยีสารกึ่งตัวนำและเซนเซอร์อัจฉริยะ, วงจรรวมสำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์และยานยนต์สมัยใหม่, ระบบดิจิตอลและการประมวลผลสัญญาณขึ้นสูงด้วยปัญญาประดิษฐ์

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่ สจล. ?

คณาจารย์ทั้ง 30 ท่าน ที่จบปริญญาเอกจากทั่วทุกมุมโลก มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญ ให้แก่ลูกศิษย์ ให้ได้หลากหลายสาขามากที่สุด ให้ได้เรียนแล้วพร้อมที่จะออกไปทำงาน ทางด้าน ออกแบบชิ้นส่วน วงจรรวม ระบบควบคุม Robot อุตสาหกรรมอัจฉริยะ ไฟฟ้ากำลัง ปัญญาประดิษฐ์ ระบบซอฟท์แวร์ โครงข่ายการสื่อสารข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรม วงจรทางชีวะ-เคมี สำหรับเซนเซอร์อัจฉริยะทางการแพทย์ มีวิชาเลือกเฉพาะทางที่หลากหลายโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ เทคโนโลยีสารกึ่งตัวนำและเซนเซอร์อัจฉริยะ, วงจรรวมสำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์และยานยนต์สมัยใหม่, ระบบดิจิตอลและการประมวลผลสัญญาณขึ้นสูงด้วยปัญญาประดิษฐ์

โอกาสในการหางาน

“อาชีพ
บริษัทอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
องค์กรด้านไอที การสื่อสาร และวิเคราะห์ข้อมูล
ธุรกิจบริการทางการแพทย์และสุขภาพ สร้างเครื่องมือแพทย์
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
นักวิจัย”

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

25,000
บาท/ภาคการศึกษา
Waiting API ...

การติดต่อ

13.7274304, 100.7724534

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อปริญญา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Engineering

Faculty of Engineering

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

Electronic Engineering

คุณสมบัตรผู้สมัคร

วุฒิมัธยมศึกษาปีที่6