Skip to main content

School of Architecture Art and Design

ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย

ทำไมต้องเรียน ศป.บ. ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย ?

เป็นหลักสูตรที่สร้างนักนิเทศศิลป์ในสาขาการผลิตภาพยนต์และสื่อรูปแบบอื่นๆ

ทำไมต้องเรียน ศป.บ. ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย ที่ สจล. ?

หลักสูตรที่เปิดสอนมาเป็นระยะเวลา 37 ปี โดยสร้างบุคคลากรในวงการสื่อในรูปแบบต่างๆ วงการถ่ายภาพและการแสดง รวมถึงสร้างบุคคลากรในสายงานการออกแบบอื่นๆ • ผู้เรียนจะได้เรียนจากโจทย์การทำงานจริง โดยมีอุปกรณ์และสถานที่ที่ได้มาตรฐานระดับมืออาชีพ • หลักสูตรฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และลงมือทำงานจริงในทุกๆ ขั้นตอนของการสร้างภาพยนต์อย่างละเอียด

โอกาสในการหางาน

“อาชีพ
ผู้กำกับภาพยนตร์ และผู้กำกับการแสดง
ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์
ผู้ออกแบบงานสร้างและผู้กำกับศิลป์ภาพยนตร์
นักเขียนบทภาพยนตร์
ผู้ลำดับภาพในภาพยนตร์
ผู้ผลิตภาพยนตร์แอนิเมชัน
ผู้ออกแบบเสียงในภาพยนตร์
นักแสดง
ผู้ออกแบบเทคนิคพิเศษในภาพยนตร์
ผู้จัดการกองถ่าย
ตากล้อง ผู้ถ่ายทำภาพยนตร์หรือผู้กำกับภาพ
ผู้ผลิตงานดิจิทัล มีเดีย
ผู้ออกแบบงานวิชวลเอฟเฟกต์
ผู้ประกอบการอิสระด้านภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย
18,000+”

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

22,000
บาท/ภาคการศึกษา
Waiting API ...

การติดต่อ

13.7274304, 100.7724534

คณะสถาปัตยกรรม

ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อปริญญา

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

School of Architecture Art and Design

ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย

Film and digital media

คุณสมบัตรผู้สมัคร

วุฒิมัธยมศึกษาปีที่6