Skip to main content

School of Agricultural Technology

นวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง

ทำไมต้องเรียน วท.บ. นวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง ?

หลักสูตรนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง เป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาเป็นแบบชุดรายวิชา (module) ที่มีการเชื่อมโยงรายวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไว้ในแต่ละชุดรายวิชาของหลักสูตร โดยเน้นผู้เรียนให้ได้ฝึกปฏิบัติจริงทั้งภายในคณะและสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มทักษะและความเชี่ยวชาญให้สามารถนำไปปฏิบัติจริง โดยผู้เรียนสามารถเลือกชุดรายวิชาได้ตามความถนัด นอกจากนี้ยังสามารถเลือกชุดรายวิชาในหลักสูตรอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้งานทางด้านนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมงมีความสมบูรณ์ในทุกๆ ด้าน

ทำไมต้องเรียน วท.บ. นวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง ที่ สจล. ?

หลักสูตรนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง มีความพร้อมในด้านต่างๆ สำหรับการเรียนการสอน มีคณาจารย์ทางด้านการผลิตสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมงที่เชี่ยวชาญ นอกจากนี้คณะเทคโนโลยีการเกษตรยังมีศาสตร์ทางด้านการผลิตสัตว์ การผลิดพืช พัฒนาการเกษตร และนิเทศศาสตร์เกษตร ที่สามารถเลือกเรียนเพื่อบูรณาการองค์ความรู้เสริมสร้างให้มีความสมบูรณ์ประกอบอาชีพ

โอกาสในการหางาน

บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ
เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก
เป็นพนักงานบริษัทเอกชนในธุรกิจสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยาการประมง
รับราชการในกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และงานอื่นๆ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง (เงินเดือนเริ่มต้น 15,000-20,000 บาท)
ศึกษาต่อระดับปริญญาโท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

18,000
บาท/ภาคการศึกษา
Waiting API ...

การติดต่อ

13.7274304, 100.7724534

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อปริญญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Science

School of Agricultural Technology

นวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง

Innovation in aquatic animal production and fisheries resource management

คุณสมบัตรผู้สมัคร

วุฒิมัธยมศึกษาปีที่6