Skip to main content

Faculty of Engineering

วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ?

สามารถออกแบบระบบงาน หรือกระบวนการทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ได้ตามความต้องการและข้อกำหนดงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ ประหยัด และมีประสิทธิภาพ

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่ สจล. ?

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้านี้ถูกพัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ โดยมุ่งผลิตวิศวกรไฟฟ้าที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมีวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรมและมนุษยสัมพันธ์อันดี รวมถึงให้สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนได้ มีศักยภาพแข่งขันในตลาดวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โอกาสในการหางาน

“อาชีพ
สามารถออกแบบระบบงาน หรือกระบวนการทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ได้ตามความต้องการและข้อกำหนดงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ ประหยัด และมีประสิทธิภาพ
สามารถประมวลความรู้และมีความสามารถในการทำงานเป็นทีม เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างนวัตกรรมด้านวิศวกรรมไฟฟ้าได้”

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

20,000
บาท/ภาคการศึกษา
Waiting API ...

การติดต่อ

10.7241628, 99.3752446

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อปริญญา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Engineering

Faculty of Engineering

วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

Electrical engineering

คุณสมบัตรผู้สมัคร

วุฒิมัธยมศึกษาปีที่6