ผู้ช่วยอธิการบดี

 • ผศ. ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว

  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
 • ดร.ทรงศิริ พันธุเสวี

  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
 • ผศ.สมเกียรติ ขวัญพฤกษ์

  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพ
 • รศ. ดร.ราชศักดิ์ ศักดานุภาพ

  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
 • รศ. ดร.ชานนท์ วริสาร

  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 • รศ. ดร.ญาณีพร พัชรวรโชติ

  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
 • ผศ. ดร.ประทีป หลือประเสริฐ

  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สิน
 • ผศ. ดร.พิชชา ประสิทธิ์มีบุญ

  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ
 • ดร.จตุพร อนุชัย

  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ ธรรมารักษ์วัฒนะ

  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • รศ. ดร.ธัชพล จุ้งเจริญ

  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 • รศ. ดร.นฤบดี ศรีสังข์

  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 • ผศ. ดร.ศิริวรรณ ศรีสังข์

  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์