Skip to main content

สจล. ร่วมกับ โรงเรียนมัธยมศึกษา พร้อมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 

m1

          รศ. ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รักษาการแทนอธิการบดี สจล. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ โรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการ ในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิชาการแก่นักเรียนและครูของโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างนักเรียนในโรงเรียนและนักศึกษาในสถาบัน เช่น การศึกษาดูงาน การเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมของสถาบัน ให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติ เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของสถาบัน เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อของนักเรียน รวมถึงกิจกรรมด้านส่งเสริมการศึกษาต่อ

          ทั้งนี้ยังเพื่อพิจารณานักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาต่อในคณะต่าง ๆ ของ สจล. โดยมี รศ. ดร.สุดาพร สาวม่วง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย ดร.พลากร กรพิทักษ์ ที่ปรึกษาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณบดีคณะต่างๆ  รวมทั้งผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน 294 แห่ง เข้าร่วมพิธีผ่านโปรแกรม ZOOM

          เราให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ โดยเฉพาะ นักเรียนมัธยมปลาย ที่จะได้มีโอกาสเลือกหลักสูตรการเรียน และสถาบันการศึกษาที่ตนสนใจ ตรงกับความถนัด ซึ่งโครงการ MOU ครั้งนี้ ตอบโจทย์กับนโยบายดังกล่าว

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page