Skip to main content

Pre Engineering Camp 2022

วิศว

Pre Engineering Camp 2022 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.จัดโครงการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ สังคม และการมีคุณลักษณะตรงตามอัตลักษณ์ของสถาบันฯ

ให้กับนักศึกษาใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งการเข้าค่ายจะใช้เวลาก่อนเปิดภาคเรียน ทำให้นักศึกษาได้มีเวลาเตรียมตัว 

เตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 10 – 17 กรกฎาคม 2565

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page