Skip to main content

Faculty of Liberal Arts

นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

ทำไมต้องเรียน ศศ.บ. นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ?

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ถือเป็นเสาหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เป็นตัวเชื่อมให้เกิดความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศและความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม ร่วมไปถึงการส่งเสริมการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน หลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ KMITL เป็นหลักสูตรที่โดนเด่นทางด้านการประยุกต์ใช้นวัตกรรมแบบบูรณาการ ประกอบกับแนวโน้มด้านการท่องเที่ยวและการบริการมีอัตราเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงพัฒนาหลักสูตรขึ้นมารองรับการผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการท่องเที่ยวและการบริการ ที่สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการได้อย่างเหมาะสม

ทำไมต้องเรียน ศศ.บ. นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ที่ สจล. ?

ในศตวรรษที่ 21 อยู่ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ ยุค 4.0 จะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโลกของเราก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเป็นทางการแล้ว นวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่สอดรับกับแผนพัฒนาของประเทศในการขับเคลื่อนสู่ Thailand 4.0 ภายใต้การอยู่อาศัยที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต วิถีชีวิต โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ KMITL มีความโดนเด่นด้านการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อบ่มเพาะบัณทิต ให้มีความสามารถในการคิดสิ่งใหม่ ที่ช่วยแก้ปัญหา พัฒนา สร้างกระบวนการใหม่ที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน

โอกาสในการหางาน

“อาชีพ
ผู้จัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ
ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ
มัคคุเทศก์และผู้จัดนำเที่ยว
พนักงานในธุรกิจสายการบิน เช่น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานบริการผู้โดยสารภาคพื้น
งานด้านการโรงแรม เช่น พนักงานต้อนรับส่วนหน้า พนักงานฝ่ายจัดเลี้ยง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
นักวิจัยและนักพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในองค์กรของรัฐและเอกชน”

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

26,000
บาท/ภาคการศึกษา
Waiting API ...

การติดต่อ

13.7274304, 100.7724534

คณะศิลปศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อปริญญา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Arts

Faculty of Liberal Arts

นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

Faculty of Liberal Arts

คุณสมบัตรผู้สมัคร

วุฒิมัธยมศึกษาปีที่6