Skip to main content

School of Agricultural Technology

เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช

ทำไมต้องเรียน วท.บ. เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช ?

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืชมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพด้านความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อสามารถนำไปพัฒนารูปแบบของการผลิตพืชที่ตอบสนองต่อความต้องการด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืนของภูมิภาค

ทำไมต้องเรียน วท.บ. เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช ที่ สจล. ?

มุ่งสร้างเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ ประยุกต์ และปฏิบัติเพื่อใช้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืชสำหรับจัดการทรัพยากรทางด้านการผลิตและทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อก้าวทันหรือเป็นผู้นำในการเป็นผู้ประกอบการและผู้ผลิต โดยเน้นทั้งวิทยาการเฉพาะสาขาและการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การพัฒนาสังคมทุกระดับให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

โอกาสในการหางาน

“อาชีพ
การประกอบอาชีพนั้นพบว่ามีหลายอาชีพที่ไม่สามารถทำให้คนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต แต่ยังคงมีอาชีพด้านการเกษตรที่ทำให้ผู้ประกอบอาชีพนี้รอดพ้นจากภาวะวิกฤตของเศรษฐกิจ รวมทั้งยังสามารถผลิตอาหารให้บุคคลอื่นได้ร่วมอุปโภคและบริโภค”

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

15,000
บาท/ภาคการศึกษา
Waiting API ...

การติดต่อ

10.7241628, 99.3752446

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อปริญญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Science

School of Agricultural Technology

เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช

Plant production management technology

คุณสมบัตรผู้สมัคร

วุฒิมัธยมศึกษาปีที่6