Skip to main content

นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัย เพื่อทุกคน

8

ผศ. ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว รักษาการแทนรองคณบดี และ ดร.ฐพงษ์ ธีระวัฒนานนท์ อาจารย์ประจำ วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม สจล.ร่วมทีมศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมลิฟท์ บันไดเลื่อน ทางลาดเลื่อน ร่วมกับคุณสมชาย พงษ์ชัยไกรกิติ ประธาน และคุณปฐมฤกษ์ พงษ์ชัยไกรกิติ รองประธานกรรมการ บริษัท NPS Plus พร้อมเดินหน้าวิจัยร่วมกับบริษัท Johnson elevator and Escalators จากประเทศจีน เพื่อศึกษาพัฒนานวัตกรรมและการจัดการนวัตกรรม รองรับการใช้งานสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ณ เมืองเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน

พร้อมกันนี้ได้รายงานความคืบหน้าให้กับ รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สจล.ทราบ ถึงการวิจัยร่วมกับบริษัทจากประเทศจีน และการพัฒนาจัดการนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อรองรับการใช้งานสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แล้ว ทุกบ้าน ทุกองค์กรจะเต็มไปด้วยผู้สูงอายุที่มีกำลังแรงกาย การมีนวัตกรรมการบริการต่างๆ ที่ปลอดภัย สร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ จะทำให้เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชากรไทยในภาพรวมได้

Share this page