Skip to main content

School of Industrial Education and Technology

ครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ

ทำไมต้องเรียน ค.อ.บ. ครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ ?

เป็นหลักสูตรที่ได้ความร่วมมือสนับสนุนจากบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุจํากัดที่ ร่างหลักสูตรร่วมกัน ที่ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาตลอดหลักสูตรโดยใช้สาขาของไทวัสดุ เป็นสถานที่สําหรับการฝึกปฏิบัติและเรียนในรายวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติตลอดจนรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาเข้าทํางานในบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุจํากัด

ทำไมต้องเรียน ค.อ.บ. ครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ ที่ สจล. ?

ด้วยพันธกิจของสถาบัน คือ การจัดการเรียนการสอน โดยผลิตกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศเพื่อช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศและภูมิภาคอาเซียน แผนกลยุทธ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2560–2570 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ว่าด้วยการเสริมสร้างศักยภาพและผลิตกำลังคนตามความต้องการของประเทศและโลก โดยมีกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สอดคล้องกับพันธกิจที่ 1 “การจัดการเรียนการสอน” ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เน้นองค์ความรู้ทาง ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อสรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ และสนับสนุนการพัฒนาทางด้านสถาปัตยกรรมอันเป็นปัจจัยพื้นฐานของชาติ

โอกาสในการหางาน

“อาชีพ
พนักงานแนะนําสินค้า และบริการในสถานประกอบการด้านจําหน่ายสินค้า
พนักงานบริการ แนะนําสินค้า และบริการ โดยใช้การบูรณาการนวัตกรรมในด้านต่างๆ
พนักงานให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการ ในด้านเทคนิค และการใช้งานสินค้า
พนักงานให้บริการลูกค้าหลังการขาย
นักออกแบบกราฟิก
นักการตลาด / นักการขายดิจิทัล
นักสื่อสารดิจิทัล
ผู้รับเหมา / ผู้รับเหมาย่อย
ผู้กําหนดรายละเอียด วัสดุงานก่อสร้าง
นักถอดแบบ ประมาณราคา กําหนดเงื่อนไขการการจ้าง การก่อสร้าง”

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

19,000
บาท/ภาคการศึกษา
Waiting API ...

การติดต่อ

13.7274304, 100.7724534

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อปริญญา

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

Bachelor of Science in Technical Education

School of Industrial Education and Technology

ครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ

Architecture and Design Education

คุณสมบัตรผู้สมัคร

วุฒิมัธยมศึกษาปีที่6