Skip to main content

ซื่อสัตย์สุจริต

สจล.ประกาศเจตจำนง ซื่อสัตย์สุจริต เน้นความโปร่งใส ฯ

          รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รักษาการแทนอธิการบดี สจล