Skip to main content

นักศึกษาทุน Transfer รุ่นแรก จากสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล.

kosen

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุน Transfer รุ่นแรก จากสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล.

จบการศึกษาจากสถาบันโคเซ็นแห่งประเทศญี่ปุ่น 

โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
1. นางสาวลลิษภัทร รอดศรีสมุทร ได้สำเร็จการศึกษาที่ สถาบันโคเซ็น Tsuyama สาขาวิชา Integrated Science and technology Electrical and Electronics Engineering
2. นายปรัชญ์พล กานจนสีมา ได้สำเร็จการศึกษาที่ สถาบันโคเซ็น Sendai วิทยาเขต Hirose สาขาวิชา General Engineering Division II Robotics Course
3. นายศุภฤกษ์ คงกิติมานนท์ ได้สำเร็จการศึกษาที่ สถาบันโคเซ็น Sendai วิทยาเขต Hirose สาขาวิชา Intelligence and Electronics Course
4. นางสาวพรไพลิน ศิวะโชคชัย ได้สำเร็จการศึกษาที่ สถาบันโคเซ็น Nagaoka สาขาวิชา Electronics Control Engineering 

ทั้งนี้นักศึกษาทั้ง 4 คน ได้รับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค (นักเรียนทุน Transfer รุ่น 1) จากสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมาศึกษาต่อปี 3-5 ณ สถาบันโคเซ็นแห่งประเทศญี่ปุ่น

ทางสถาบันฯ ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับความสำเร็จของนักศึกษาทุกคน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถนำทักษะความรู้และความสามารถไปใช้อย่างถูกต้องและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมให้แก่ประเทศในอนาคต 

 

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page