ว.อุตสาหกรรมการบินนานาชาติ พร้อมผลิต นักบินและบุคลากรด้านการบินระดับพรีเมี่ยม

การบิน

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ (International Academy of Aviation Industry : IAAI) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิด 3 หลักสูตร เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบินแถวหน้าของประเทศ ได้แก่

1. Aeronautical Engineering and Commercial Pilot (หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์) หลักสูตรที่เตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่ใฝ่ฝันอยากเป็นนักบิน โดยจะได้เรียนเนื้อหาทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมการบินที่วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ 3 ปี และปีที่ 4 จะได้เรียนฝึกบินจริงที่วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โดยสถาบันการบินเอเซีย เมื่อจบปี4 จะได้วุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (ได้ทั้งหมด 4ใบอนุญาต PPL CPL ME IR) พร้อมการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ ICAO level 4 อีกทั้งได้ดูงานและฝึกงาน รวมถึงทำวิจัยร่วมกับสายการบินหลายแห่งที่มี MOU กับทางวิทยาลัยฯ แนวทางการประกอบอาชีพ เช่น นักบินในหน่วยงานต่างๆ ผู้จัดการเที่ยวบิน วิศวกรปฏิบัติการการบิน นักบินอิสระ

2. Logistics Management (หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์) หลักสูตรที่เป็น Interdisciplinary Program มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะ ที่หลากหลาย ทั้งด้าน

- Logistics: Logistics & Supply Chain, Inventory & Warehouse, Operations Research, Shipping Business

- Aviation: Airline Business, Airport Operation, Perishable Cargo, Air Cargo, Aviation Law, Aviation English

- Information Technology: SAP Analytics Cloud, ERP, Database, Information Systems

- Management & Business Administration: International Trade, Accounting, Cost Management, Business

Finance, Marketing

หลักสูตรนี้มีทุนการศึกษา (Full/Half/Quarter) ให้รอบ Early Admission, TCAS1, TCAS2แนวทางการประกอบอาชีพ เช่น นักโลจิสติกส์การบิน นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์ นักวางแผนฝูงบินและฝูงพาหนะ เจ้าหน้าที่ขนส่งสินค้าทางอากาศ นักวางแผนเครือข่ายและเส้นทางการขนส่ง

3. Aerospace Engineering (*โครงการเปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2565)

บูรณาการความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งการซ่อมบำรุงอากาศยาน วิทยาการข้อมูลการบินและอวกาศ และอากาศยานไร้คนขับ จะได้เรียนรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 2 ปีก่อนจะเลือกหลักสูตรย่อยในปีที่3

3 หลักสูตรย่อย ได้แก่

- วิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน (Aviation Maintenance Engineering)

- วิศวกรรมวิทยาการข้อมูลการบินและอวกาศ (Aviation Data Analysis and Aerospace Engineering)

- วิศวกรรมอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aircraft Systems Engineering)

แนวทางการประกอบอาชีพ เช่น วิศวกรการบิน วิศวกรอวกาศ วิศวกรควบคุมอากาศยานไร้คนขับ วิศวกรซ่อมบำรุงอากาศยาน วิศวกรข้อมูลการบินและอวกาศ

สอบถามและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

- Line : @iaai

- IG : @iaai.kmitl.info

- Tel : 065 558 3112

Share this page