Skip to main content

สจล. จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2565

ปริญญาบัตร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2565 โดยมีจํานวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จํานวนทั้งสิ้น 4,170 คน เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สจล.

โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกะบัง (สจล.) พร้อมด้วย รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา สจล. ให้การต้อนรับ

ในปีนี้สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิจํานวน 2 ท่าน ดังนี้

1.นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเบอร์ลี่ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิสาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการธุรกิจในระดับชาติและนานาชาติ มีความรู้ มีทักษะ มีประสบการณ์ มีความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ธุรกิจ ที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทั้งในเชิงทฤษฎีและการประยุกต์ใช้จริง รวมทั้งการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรม 2.Professor Morinobu Endo ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุน ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิสาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี เป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในวงการนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี ระดับนานาชาติ ซึ่งในปี 2519  ได้ค้นพบวัสดุที่เรียกว่าท่อนาโนคาร์บอน โดยสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาต่าง ๆ ส่งผลให้นักวิจัยจํานวนมากสามารถสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรม และมีบทบาทสําคัญในการก่อตั้ง Institute of Carbon Science and Technology ณ Shinshu University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสถาบันชั้นนําระดับโลกในการศึกษาค้นคว้าวิจัย เกี่ยวกับวัสดุนาโนคาร์บอน เป็นผู้ริเริ่มเครือข่ายวิจัยนานาชาติ

นอกจากนี้ สจล. ยังได้มีการมอบเหรียญทองให้กับบัณฑิตจํานวน 67 ราย ซึ่งบัณฑิตที่ได้รับเหรียญ ทองนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ได้เกียรตินิยมอันดับ 1 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.75 ได้รับค่าคะแนนเฉลี่ย สะสมตามโครงสร้างหลักสูตรสูงสุดในกลุ่มของผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษาเดียวกันของแต่ละหลักสูตร และไม่เทียบโอนผลการเรียนจากสถาบันการศึกษาอื่น

สําหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อสามารถศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายโทรศัพท์ 02-329-8163 หรือ 02-329-8203 เว็บไซต์ www.kmitl.ac.th Facebook: KMITL Official

                   

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page