Skip to main content

เม็ดดินเหนียวเผามวลเบาจากขยะอุตสาหกรรม คว้าเหรียญทอง

เม็ดดินเหนียว

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว ศรีวรรณ แก้วสิทธิ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากงานวิจัย "เม็ดดินเหนียวเผามวลเบาจากขยะอุตสาหกรรม"
โดยมี ผศ.ดร.พลอยไพลิน ยงศิริ เป็นที่ปรึกษาโครงงาน 
ในงาน Thailand New Gen Inventors Award ประจำปี 2567 กลุ่มพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ

บทความโดย

pr_1

จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานสื่อสารองค์กร สจล.

Share this page