Skip to main content

เริ่มแล้ว KMITL INNOVATION EXPO 2024

21

เริ่มแล้ว! “ KMITL INNOVATION EXPO 2024”   
งานแสดงนวัตกรรม - ผลงานวิจัย ใน 6 คลัสเตอร์  
1-3 มี.ค. 67 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

     ประเดิมงานใหญ่ต้นปี “ KMITL INNOVATION EXPO 2024”  ภายใต้แนวคิด SustainED งานแสดงนวัตกรรม - ผลงานวิจัย ใน 6 คลัสเตอร์  ประกอบด้วย  BCG (Agriculture & Food), Industry 4.0, Health& Wellness, Digital & AI, Smart city และ Creative Economy  ที่รวมผลงานวิจัยมาไว้ในงานเดียว ทั้งนวัตกรรมจากการเรียนรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตอบโจทย์ อุตสาหกรรมในทุกมิติ ทั้งด้านการขนส่ง ยานยนต์ในอนาคต พลังงานสะอาด เกษตรออแกนิกส์ อุตสาหกรรมอาหารปลอดภัย นวัตกรรมสังคม และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมจัดเสวนาจากทุกคณะ ทุกวิทยาลัย อาทิ เทคโนโลยีอวกาศกับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติริมชายฝั่งประเทศไทย, ERIA Digital Innovation and Sustainable Economy Centre (E-DISC) and some researches for digitalization in ASEAN and East Asia” และชมการแข่งขัน AWS Deep Racer ระหว่าง 1-3 มี.ค. 67   ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

     รองศาสตราจารย์ ดร. คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า “ KMITL INNOVATION EXPO 2024”  เป็นการจัดแสดงผลงานวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และผลงานสร้างสรรค์ ที่จะสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ หรือนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมได้ โดยเน้นที่การนำเสนอผลงาน/โครงการทั้งของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายและผลงานที่สามารถต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์ ทั้งยังมุ่งเน้นการเชื่อมโยงความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม และผู้ใช้บัณฑิตที่สามารถเข้ามาร่วมชมผลงานของนักศึกษาทั้งสถาบัน ในการนี้ทางสถาบันจึงได้ร่วมกับทุกคณะ ทุกวิทยาลัย และวิทยาเขต ทุกหน่วยงานภายในสถาบันและหน่วยงานภายนอกที่มีความร่วมมือที่ทำให้เกิดกิจกรรมต่างๆ

     ไฮไลท์ในงานอยู่ที่ผลงานวิจัยใน 6 คลัสเตอร์  ประกอบด้วย 1. BCG (Agriculture & Food) ที่มุ่งเน้นนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนและความอยู่รอดในอนาคต อาทิ ผลงานวิจัยนํ้าส้มสายชูหมักจากมะม่วงมหาชนก, อาหารผงแบบ Freeze Dry, สแน็คแผ่นโภชนาการสูงจากปลีกล้วย 2. Industry 4.0: การเคลือบฟิล์มเซรามิคใสเพื่อป้องกันการหมองของเครื่องเงิน, IoT Edge computing สําหรับวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลางสู่โรงงานอัจฉริยะ 3. Health & Wellness: กลุ่ม MEDICAL DEVICE ได้แก่ KMITL Oxygen High Flow, กล้องและAI ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มต้น, ระบบสเปรย์อิมัลชันน้ำมันหอมระเหยจากพืชเพื่อการลดฝุ่น PM 2.5, 4. Digital & AI: กลุ่ม Future Mobility อากาศยานไร้คนขับอีวีทัล (eVTOL), รถไฟไทยทํา, รถสามล้อไฟฟ้า ERA-ATOM และ Be Boat เรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 5. Smart city: กลุ่ม New Energy นวัตกรรมแบตเตอรี่กราฟีน, การแปลงก้างปลาเป็นถ่านกัมมันต์เจือไนโตรเจนเพื่อประยุกต์ใช้สําหรับตัวเก็บประจุยิ่งยวด 6. Creative Economy: สื่อสิ่งพิมพ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสําหรับเยาวชน, การพัฒนากลยุทธ์การผลิตสื่อ, โครงการออกแบบพัฒนาเก้าอี้ล้อเลื่อนสําหรับแข่งขันกีฬาด้านความเร็วเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนพิการ

     การจัดงาน  “KMITL INNOVATION EXPO 2024” ครั้งนี้ เชื่อว่าจะเป็นอีกเวทีหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ และการนําเสนอผลงาน วิเคราะห์สังเคราะห์ และฝึกทักษะการสื่อสาร รวมทั้งมีความกระตือรือร้นในการทําโครงงานนวัตกรรมและชิ้นงานในทุกระดับชั้นปี รวมถึงการส่งเสริมให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้มีโอกาสเสนอแนวคิดสร้างสรรค์ และลงมือทํา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างนวัตกรรมในอนาคต และเป็นการสร้างทักษะ ศักยภาพของนักศึกษาของสถาบันเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ผลักดันผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และหวังว่าจะเกิดการต่อยอดนําไปใช้จริงได้ในที่สุด 

     รวมทั้ง ในระหว่างที่เรียนตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 นักศึกษาจะได้เริ่มทําโปรเจค การบ่มเพาะตลอดทั้ง 4 ปี ที่ศึกษาอยู่ นักศึกษาจะมีทักษะ ความสามารถพร้อมทํางานได้จริงและสําคัญที่สุด ทางสจล.มีหลักสูตรที่เข้มข้น แต่มีความยืดหยุ่น ส่วนหนึ่งคือนักศึกษาสามารถเลือกศึกษาเพิ่มเติมในสิ่งที่ตัวเองสนใจได้อีกด้าน เพื่อให้มีทักษะรอบด้าน ทั้งหลักสูตรระยะสั้น ระยะยาว และยังเป็นหลักสูตรที่บุคคลทั่วไปในทุกช่วงวัยสามารถเข้ามาเรียนได้ที่สํานักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL Lifelong Learning Center) และ KMITL Master Class เช่น หลักสูตร ELON KIDS หรือจะเป็นหลักสูตร Law for Entrepreneurs กฎหมายสําหรับผู้ประกอบการ, Robotics and AI หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์  ซึ่งทาง สจล. ได้คํานึงถึงคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสังคม ภาคอุตสาหกรรม และยังเป็นพื้นที่ให้นักศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรม อันจะนำไปสู่เป้าหมายการเป็น The World Master of Innovation ตามวิสัยทัศน์ของสถาบันได้อีกด้วย 

      ทั้งนี้ ตลอดการจัดงาน ยังจัดให้มีการเสวนา ในหลายๆ หัวข้อ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเป็นการอัปเดทเทรนด์ของนวัตกรรม และงานวิจัยอีกด้วย อาทิ เทคโนโลยีอวกาศกับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติริมชายฝั่งประเทศไทย, ERIA Digital Innovation and Sustainable Economy Centre (E-DISC) and some researches for digitalization in ASEAN and EAST Asia, นวัตกรรมสามพระจอมสู่การยกระดับอุตสาหกรรมไทย, แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นด้วยแนวทางการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ, กลยุทธ์นวัตกรรมที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรมไทย (Sustainable innovation strategies in Thai industry), บรรยายหัวข้อ University Holding Company of KMITL โดย บริษัท เคเอ็มไอทีลาดกระบัง จำกัด และเสวนา หัวข้อ Creative Art and Technology in Tourism Industry  , Navigating the carbon credit landscape: Strategies, challenges, and business impact, หัวข้อ Farm of the Future,  หัวข้อ Micro needle Sensor Technologies for Improved Health, หัวข้อ Relationship between VR sickness, gaze, and autonomic nervous activity in VR   

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์   https://expo.kmitl.ac.th/       
หรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ : Facebook แฟนเพจ :  KMITL

1. https://bangkok-today.com/Dz0B7mP
2. https://www.mitihoon.com/2024/03/01/440872/ 
3. https://www.innewsthailand.com/?p=45050 
4. https://www.biztosuccess.com/archives/106035
5. https://themasterth.com/?p=61949 
6.  https://smartnewstimes.com/v/683 
7.  https://www.aseanallnews.com/2024/03/kmitl-innovation-expo-2024-6-1-3-67.html?m=1 
8.  https://www.thailandtimes.net/2024/03/kmitl-innovation-expo-2024-6.html 
9.   https://www.bizfocusnews.com/2024/03/kmitl-innovation-expo-2024-6.html 
10.  https://www.autofocusnewsz.com/2024/03/kmitl-innovation-expo-2024-6.html 
11. https://www.bizthaipost.com/2024/03/kmitl-innovation-expo-2024-6.html?m=1 
12.  https://www.fintechmarts.com/2024/03/kmitl-innovation-expo-2024-6.html?m=1 
13. https://mileday365.com/kmitl-innovation-expo-2024/ 
14. http://www.vateekhao.com/2024/03/kmitl-innovation-expo-2024.html 
15.  http://www.todayvariety.com/2024/03/kmitl-innovation-expo-2024-6-1-3-67.html 
16. http://www.leadertoday.net/2024/03/kmitl-innovation-expo-2024-6-1-3.html 
17.  https://skytimeonline.com/archives/4899 
18.  http://ujunctionnews.com/archives/35686 
19.  http://bizofthai.com/archives/5820   
20. https://th.postupnews.com/2024/03/kmitl-innovation-expo-2024-6-1-3-67.html 
21.  https://ok-esan.com/v/909
22.   https://vnnthailand.com/16361/ 
23.  http://www.insightoutstory.com/2024/03/kmitl-innovation-expo-2024-6-1-3-67.html?m=1 
24.   https://www.thesiamese.net/2024/03/kmitl-innovation-expo-2024-6-1-3-67.html 
25.   https://www.siamnewsline.net/2024/03/kmitl-innovation-expo-2024-6-1-3-67.html 
26. https://www.education4plus.com/?p=47376 
27. http://www.bizworldchannel.com/2024/03/kmitl-innovation-expo-2024-6-1-3-67.html 
28. https://www.songsiam.com/เริ่มแล้ว-kmitl-innovation-expo-2024-งานแสดง/ 
29. https://vt.tiktok.com/ZSFSEKyPo/
30. http://entertain.enjoyjam.net/forum//index.php?topic=111105.msg152378#msg152378  
31.  https://www.facebook.com/share/p/NqKXnQvtQUqE5WKY/?mibextid=oFDknk 
32.  https://vt.tiktok.com/ZSFSTJN7C/ 
33. https://www.facebook.com/100063611891334/posts/pfbid0oTxxYnVcmFL6tJELpfcUoRT8NNfXAYSjgjJEKSmdstb5fjx74mhrLqcaGsbYjq4fl/ 
34.  https://www.thaimungnews.com/?p=42481 
35. https://www.facebook.com/share/p/6ZaeeF5VJbbCQfPm/?mibextid=oFDknk 
36. https://fb.watch/qxAOCsvI92/?mibextid=cr9u03 
37. https://fb.watch/qxAQoEPXT7/?mibextid=cr9u03 
38. https://vt.tiktok.com/ZSFSTYG1Y/ 
39. https://fb.watch/qxARKNjMyj/?mibextid=cr9u03 
40. https://www.youtube.com/watch?v=k6Y4QsS7uAE 
41. https://www.youtube.com/watch?v=aMl1p8j2wKg 
42. https://youtube.com/shorts/0fJhs5U5EJk 
43. https://www.facebook.com/share/r/QwziMypHphW1duq1 
44. https://twitter.com/postupnews/status/1763537581663461614 
45. https://www.facebook.com/share/p/ceKoamTW7inFwbbP/?mibextid=oFDknk 
46. https://linevoom.line.me/post/1170929662314214265
47. https://www.youtube.com/watch?v=Bfz3HVQ0m7s 
48. https://www.youtube.com/watch?v=CXVcmZdz5dU 
49.  https://vt.tiktok.com/ZSFS3gBXA 
50.  https://vt.tiktok.com/ZSFSw1QmK/ 
51.  https://youtube.com/shorts/U6T-knpmvEA?si=MTO1B38qyvCcSuig 
52. https://www.facebook.com/share/v/R2JQg4ro8hPKgMtz/?mibextid=ZbWKwL 
53. https://www.facebook.com/share/v/QgmTpnA2K9TNPnTN/?mibextid=ZbWKwL

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page